Μενού Κλείσιμο

Το Εργαστήριο Μάνατζμεντ & Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2009/2017, ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και έχει ως σκοπό:

  1. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της ΣΚΕ σε θέματα Μάνατζμεντ & Δημόσιας Διοίκησης
  2. την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στα παραπάνω θέματα
  3. τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  4. τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της Ελλάδας και της αλλοδαπής καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις για θέματα που συμπίπτουν ή συμβαδίζουν με τους στόχους και το αντικείμενο του εργαστηρίου.
  5. τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύκλων μαθημάτων, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων ή αλλοδαπών αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο